PRIVACY

บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของนิตยสาร ฮาร์เปอร์ส บาซาร์ ประเทศไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกแทนว่า “บริษัทฯ”) ยินดีและขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ www.harpersbazaar.co.th , โซเชียลมีเดีย, และแอปพลิเคชั่นต่างๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ทราบเป็นอย่างดีว่าท่านให้ความสําคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมากเพียงใด จึงขอเรียนให้ท่านทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

 1. การใช้งานทั่วไปและการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

  บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ขณะที่ท่านลงทะเบียนใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ทางเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชั่นต่างๆ ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ อีเมล และอื่นๆ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (Cookie), พิกเซล (Pixel), ไอพีแอดเดรส (IP Address) ของท่าน หน้าที่ท่านเรียกดู เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถึงเรา รวมถึงวันเวลาในเรียกดู และอื่นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการจัดเก็บในลักษณะของสถิติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นต่างๆ ของเราให้ดีและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งมอบบริการ, ผลิตภัณฑ์, โฆษณา, สิทธิพิเศษ, ข่าวสาร, จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์, กิจกรรมด้านการตลาดที่ตรงกับความต้องการของท่าน

   

  บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลของท่านเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีและจะไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการดังกล่าว

 2. การเชื่อมโยงอุปกรณ์ของบุคคลภายนอกผ่านบทความในเว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ ในเครือของบริษัทฯ

  เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นของบริษัทฯ ในบางครั้งเราอาจเชื่อมโยงข้อมูลกับโซเชียลมีเดีย (Social Media) เข้ากับเครื่องมือของบุคคลภายนอก เช่น YouTube, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram เมื่อท่านเข้าดูบทความภายในเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัทฯ

 3. การจัดการข้อมูลที่ปรากฏในอีเมลของคุณ

  ในกรณีของการติดต่อสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆ มายังบริษัทฯ ข้อมูลที่ปรากฏในอีเมลนั้นจะใช้เพื่อการอ้างอิงและการแก้ไขปัญหาที่คุณระบุถึงในอีเมลเท่านั้น

 4. การสำรวจข้อมูล

  การเข้าร่วมในการสำรวจข้อมูลและการแข่งขันบนเว็บไซต์ www.harpersbazaar.co.th โซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชั่นต่างๆ เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น ข้อมูลสำหรับติดต่อจะถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบผู้ชนะการแข่งขัน การมอบรางวัล และอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในความยินยอมของผู้ใช้

 5. นโยบายการโฆษณา

  ในกรณีที่มีการลงโฆษณา บริษัทฯ ไม่รับรองความเหมาะสม ความถูกต้องของข้อมูล ที่ใช้ในการโฆษณา ผู้โฆษณาจะไม่ใช้เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ เพื่อการโฆษณา จำหน่าย ส่ง หรือเก็บข้อมูลที่ละเมิดกฎหมายไม่ว่าด้วยประการใด และจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดต่างๆ ของโฆษณาดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้มีการนำออกเผยแพร่แล้ว ผู้โฆษณาตกลงจะรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกสำหรับเนื้อหาและรูปภาพของโฆษณาของตนที่นำมาลง ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกใดๆ อันเป็นผลมาจากการโฆษณานั้น ผู้โฆษณาตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทฯ ที่มีต่อบุคคลภายนอกนั้น ตลอดจนชดใช้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเป็นเพียงแค่ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย)

 6. เงื่อนไขในการแสดงข้อความ

  ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หบายคาย ให้ร้าย เป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือดำเนินการให้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่นำไปสู่ข้อมูล ข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

   

  ไม่ใช้ภาษาที่เป็นการเหยียดสีผิว ศาสนา เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ หรือปมด้อยของบุคคลใด

  ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย

  ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา

  ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมือง

  ไม่อนุญาตให้สมัครสมาชิกซ้ำซ้อน

  ไม่ส่งหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย

   

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดรูปภาพหรือข้อความที่เห็นว่าอาจทำให้เกิดปัญหาออก หรือยกเลิกสมาชิกที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้

 7. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

  บทความ รูปภาพ และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามมิให้นำบทความ รูปภาพ และทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด เว้นแต่การยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน

 8. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ทั้งหมดที่ระบุในนโยบายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

  คำแนะนำของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับบริษัทฯ หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารนี้ โปรดติดต่อ CONTACT

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว