เกร็ดประวัติความเป็นมาและลำดับขั้นตอนความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รู้จักราชประเพณีโบราณที่สำคัญยิ่ง
นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญ นั่นคือการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสมหามงคลนี้ ฮาร์เปอร์ส บาซาร์ ประเทศไทย จึงรวบรวมเกร็ดประวัติความเป็นมาและลำดับขั้นตอนความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมาให้ผู้อ่านของเราได้ทำความรู้จักราชประเพณีโบราณที่สำคัญเป็นอย่างมากนี้
ประวัติความเป็นมา
          
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นราชประเพณีที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนานและมีความสำคัญอย่างมากในประเทศที่มีสถาบัน พระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของประเทศ เนื่องจากพระราชพิธีดังกล่าวเป็นการเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นพระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติยศว่าเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศนั้นโดยสมบูรณ์ตามแบบโบราณราชประเพณี แสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากประชาชนและนานาอารยประเทศ รวมทั้งสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในประเทศ
          ในประวัติศาสตร์มีหลักฐานปรากฏเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบทอดไปถึงสมัยสุโขทัย แต่การพระราชพิธีแต่เดิมมีแบบแผนรายละเอียดอย่างไรนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แม้แต่การเรียกชื่อพิธีก็ยังแตกต่างกันออกไปในแต่ละสมัย เช่น สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่า “พระราชพิธีราชาภิเษก” หรือ “พิธีราชาภิเษก” ส่วนปัจจุบันเรียกว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
           จากหลักฐานที่ค้นพบยังปรากฏลำดับขั้นตอนการพระราชพิธีในสมัยรัตนโกสินทร์แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การเตรียมพระราชพิธี พระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีเบื้องปลาย 
การเตรียมพระราชพิธี
          
ในขั้นตอนนี้จะมี การเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก โดยเริ่มจากพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำมาทำเป็นน้ำสรงพระมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก ตามตำราโบราณของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้น น้ำอภิเษกจะต้องเป็นน้ำจาก “ปัญจมหานที” หรือแม่น้ำใหญ่ทั้ง 5 สายของชมพูทวีปที่เชื่อว่าไหลมาจากเขาไกรลาส ได้แก่ แม่น้ำคงคา แม่น้ำมหี แม่น้ำยมนา แม่น้ำอจิรวดี และแม่น้ำสรภู แต่ในสมัยสุโขทัยและอยุธยาไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการนำน้ำจากปัญจมหานทีมาใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แต่ใช้น้ำจากสระเกศ สระแก้ว สระคงคา สระยมนา ในแขวงเมืองสุพรรณบุรี และในสมัยรัชกาลที่ 1- 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ยังมีการนำน้ำจากแม่น้ำสำคัญของประเทศไทยมาใช้เพิ่มเติมอีก 5 สาย โดยเรียกว่า “เบญจสุทธิคงคา” ที่อนุโลมตามปัญจมหานทีในอินเดีย นั่นคือแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำราชบุรี และแม่น้ำเพชรบุรี โดยน้ำจากแม่น้ำทั้ง 5 ได้มีการทำพิธีพลีกรรมตักมาจากปูชนียสถานสำคัญในจังหวัดนั้นๆ 
 พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏและแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการเตรียมประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องจากในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นจะต้องมีการถวายพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระปรมาภิไธย (แผ่นทองคำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่จารึกพระนามพระมหากษัตริย์) รวมทั้งต้องเชิญแผ่นดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรประจำรัชกาล อันเป็นเครื่องมงคลที่แสดงถึงพระราชอิสริยยศและพระบรมเดชานุภาพ ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นมณฑลด้วย พระราชพิธีเบื้องต้น
          ประกอบไปด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ ตั้งน้ำวงด้าย จุดเทียนชัยและเจริญพระพุทธมนต์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
          เมื่อเข้าสู่พระราชพิธีสำคัญนี้ ขั้นตอนแรกที่จะเกิดขึ้นคือ พิธีสรงพระมุรธาภิเษก อันเป็นคติความเชื่อของพราหมณ์ที่ถือว่า การยกให้ผู้ใดเป็นใหญ่ทรงสิทธิ์อำนาจนั้น จะต้องทำด้วยพิธีรดน้ำศักดิ์สิทธิ์ “มุรธาภิเษก” แปลว่า การรดน้ำที่พระเศียร พิธีสรง-พระมุรธาภิเษกจึงหมายถึงการยกให้หรือแต่งตั้งโดยการทำพิธีรดน้ำโดยน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีนั้น นอกจากจะได้จากเบญจสุทธิ- คงคา น้ำสี่สระที่เจือด้วยน้ำอภิเษกซึ่งทำพิธีพลีกรรมตักมาจากปูชนียสถานสำคัญในจังหวัดต่างๆ ก็ยังเจือด้วยน้ำพระพุทธปริตรที่ได้ทำพิธีเตรียมไว้อีกด้วย
          จากนั้นจึงเป็น พิธีถวายน้ำอภิเษก แต่เดิมนั้น การทรงรับน้ำอภิเษกมีความสำคัญคือแสดงความเป็นใหญ่ในแคว้นทั้ง 8 โดยราชบัณฑิตและพราหมณ์จะเป็นผู้ถวายน้ำอภิเษก แต่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงรับน้ำอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภาทั้ง 8 ทิศ อันเป็นนัยแสดงถึงการเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย
          ใน พิธีถวายสิริราชสมบัติและถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ที่จะเกิดขึ้นเป็นลำดับต่อไปนั้น จะเป็นการถวายพระสุพรรณบัฏ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์ เครื่องขัตติยราชูปโภค และพระแสงอัษฎาวุธ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎในตอนนี้ อันถือเป็นขั้นตอนสำคัญแห่งพิธี จากนั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมสังข์ บัณเฑาะว์ ฆ้องชัย ฯลฯ พระอารามทั้งหลายยํ่าระฆัง พระครูพราหมณ์ฝ่ายต่างๆ ถวายพระพรชัยมงคล และพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่จึงมีพระปฐมบรมราชโองการเป็นภาษาไทย 
พระราชพิธีเบื้องปลาย
          พระราชพิธีเบื้องปลายประกอบด้วย การเสด็จออกมหาสมาคม สถาปนาสมเด็จพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทำพิธีประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภกในพระบวรพุทธศาสนา ถวายบังคมพระบรมศพ พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอัครมเหสีในรัชกาลก่อนๆ เสด็จเฉลิมพระราชมณเฑียร และเสด็จเลียบพระนคร
          การเฉลิมพระราชมณเฑียร
เป็นพระราชพิธีสำคัญเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกพิธีหนึ่ง อันหมายถึงการเสด็จขึ้นประทับพระราชมณเฑียรสถาน หลังจากนั้นจะเป็น พิธีเสด็จออกสดับพระธรรมเทศนา นับเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ประกอบขึ้นในพระราชฐาน จากนั้นจึงเป็น พิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทั้งทางสถลมารคและทางชลมารค เพื่อให้ราษฎรได้เฝ้าชมพระบารมี จึงเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างสมบูรณ์ตามแบบโบราณราชประเพณี
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
          ในเดือนเมษายนนี้ เป็นช่วงของการเตรียมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคมจึงจะเป็นลำดับขั้นตอนของพระราชพิธี ซึ่งถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะเริ่มขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมีการประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ พระราชลัญจกร จากวัด พระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง จากนั้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จะมีพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พิธีถวายน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ และพิธีถวายสิริราชสมบัติและถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ
          พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์หลังจากเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหายาตราทางสถลมารคเพื่อให้ประชาชนได้เฝ้ารับเสด็จ ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จากนั้น วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท รับการถวายพระพรชัยมงคลจากประชาชน และเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
          ส่วนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นในช่วงเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ในช่วงเดือนตุลาคม

TAG

Related Stories

พร้อมยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโฉมใหม่สุดหรูริมทะเลอันดามัน
มาชิมและถ่ายรูปกับขนมหวานโดย KKI Sweets และเมนูอาหารรสเด็ดจากร้านบรันช์สุดชิค Babyccino
ทั้งเรื่องราวของการดูแลธุรกิจที่กำลังรุ่งโรจน์และครอบครัวที่น่ารัก
ด้วยแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจสุดพิเศษจากสัญลักษณ์ของความหวังอย่างดวงดาวแห่งเบธเลเฮม ผสานเข้ากับวัฒนธรรมดิสโก้จากยุค 70s อย่างลงตัว
จิตวิญญาณของดินแดนอินโดจีนผ่านผู้คน ชุมชน อาหาร และโบราณสถานอันงดงาม ผ่านการเชื่อมโยงของสองรีสอร์ทหรู Amantaka หลวงพระบาง และ Amansara ในเสียมเรียบ

Most Viewed

สร้อยทองคำขาวประดับอัญมณีรวม 964 เม็ด รังสรรค์ผ่านระยะเวลากว่า 450 ชั่วโมง
จิตวิญญาณของดินแดนอินโดจีนผ่านผู้คน ชุมชน อาหาร และโบราณสถานอันงดงาม ผ่านการเชื่อมโยงของสองรีสอร์ทหรู Amantaka หลวงพระบาง และ Amansara ในเสียมเรียบ
สร้อยทองคำขาวประดับอัญมณีรวม 964 เม็ด รังสรรค์ผ่านระยะเวลากว่า 450 ชั่วโมง
จิตวิญญาณของดินแดนอินโดจีนผ่านผู้คน ชุมชน อาหาร และโบราณสถานอันงดงาม ผ่านการเชื่อมโยงของสองรีสอร์ทหรู Amantaka หลวงพระบาง และ Amansara ในเสียมเรียบ

MORE FROM

พร้อมยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโฉมใหม่สุดหรูริมทะเลอันดามัน
มาชิมและถ่ายรูปกับขนมหวานโดย KKI Sweets และเมนูอาหารรสเด็ดจากร้านบรันช์สุดชิค Babyccino

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว